حضور نام شرکت مسیر سبز پس از طی مراحل ارزیابی ، در میان فهرست اسامی شرکت های دانش بنیان