بازدید کارشناسان شرکت PIDMCOاز کارخانه مسیر سبز


بازدید جناب آقای مهندس محمد رستگاریان و کارشناسان شرکت PIDMCO ، پروژه آمونیاک و اوره پتروشیمی هنگام، از کارخانه مسیر سبز