پکیج تزریق مواد شمیمیایی مربوط به پروژه های نیروگاهی شرکت مپنا با موفقیت تست و تحویل داده شد