Fuel Skid مربوط به پروژه Parsian C2 Recovery با موفقیت تست و تحویل داده شد. بهار 1399