رویدادها

راه اندازی دومین پکیج سردکننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران

در فاصله کمتر از سه ماه، دومین پکیج سرد کننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران نیز راه اندازی شد و در سرویس قرار گرفت. پکیج سردکننده آمونیاک پروژه آمونیاک شرکت پتروشیمی رازی که توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده بود با موفقیت کامل با گاز آمونیاک برگشتی از مخزن اصلی ... ادامه مطلب

راه اندازی اولین پکیج سردکننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران

اولین پکیج سرد کننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران راه اندازی شد و در سرویس قرار گرفت. پکیج سردکننده آمونیاک پروژه اوره و آمونیاک سوم شیراز که توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده بود با موفقیت کامل با گاز آمونیاک برگشتی از مخازن اصلی نگهدارنده آمونیاک سایت راه اندازی ... ادامه مطلب

راه اندازی پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مروارید

با حضور کارشناسان شرکت مسیر سبز، پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی مروارید راه اندازی و به کارفرمای محترم تحویل شد.  پکیج های تزریق مواد شیمیایی واحدهای قدیم و جدید شرکت پتروشیمی مروارید توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده است. ... ادامه مطلب

تست نهایی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی

تست نهایی پکیج های تزریق مواد شیمیایی سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی در حضور کارشناسان کارفرما شرکت نفت و گاز پارس و مشاور پروژه شرکت تاسیسات دریایی با موفقیت پایان یافت و پکیج ها جهت نصب بر روی سکوهای مربوطه پس از بازرسی نهایی و بسته بندی، بارگیری شد. ... ادامه مطلب