موفقیت در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه شرکت پتروشیمی شیراز