موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه های دو پروژه پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر


موفقیت شرکت مسیر سبز در  دو مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی دو پروژه پکیج های تزریق مواد شیمیایی و Cleaning In Place system و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت توسعه آهن و فولاد گل گهر جهت ساخت 6 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی و 1 ست Cleaning In Place system جهت اولین پروژه و 12 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت پروژه دوم.

مشاور این پروژه ها شرکت ماشین سازی ویژه می باشد.

بهمن ماه 1400