واحدهای سرد کننده

واحد های سردکننده

تنها سازنده ایرانی پکیج های سرد کننده آمونیاک مورد تایید PIDMCO

واحد سرد کننده آمونیاک در پروژه های اوره و آمونیاک برای نگهداری محصول آمونیاک مورد نیاز است. ما به عنوان تنها سازنده ایرانی مورد تایید PIDMCO با تجربه موفق طراحی و ساخت این واحد یکه تاز شرکت های داخلی در این زمینه هستیم. کارشناسان مجرب ما با احاطه بر جزئیات طراحی، ساخت و راه اندازی پکیج ها، بازوی توانمند مشاوران و کارفرمایان این پروژه ها هستند.