موفقیت شرکت مسیر سبز در پکیج های تزریقی (پکیج سیستم آب آشامیدنی) مجتمع دریایی ابوذر سکوی A20&21


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی (پکیج سیستم آب آشامیدنی) پروژهمجتمع دریایی ابوذر سکوی A20&21 و انعقاد قرارداد جدید با شرکت  شرکت نفت فلات قاره ایران I.O.O.C جهت ساخت 2 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی.

مشاور این پروژه شرکت جهانپارس می باشد.

آذرماه 1400