موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی واحد الفین بوشهر – پاییز 1399

پکیج تزریق مواد شیمیایی

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی واحد الفین بوشهر و انعقاد قرارداد با شرکت مهندسین مشاور سازه جهت ساخت دو دستگاه این سفارش – پاییز 1399