موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه شرکت مپنا توربین تیرماه 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه سیستم شستشوی کمپرسور پروژه شرکت مپنا توربین و انعقاد قرارداد با آن شرکت جهت ساخت یک دستگاه سیستم شستشوی کمپرسور

این پکیج به منظور شستشوی سیستمهای توربین و کمپرسور توسط شوینده های خاص در دمایی معین و با حجمی مشخص مورد استفاده قرار میگیرد.