فازهای 13، 22-24 پارس جنوبی

فازهای 13، 22-24 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

مشاور: مپنا/ توگا

موضوع: Dry Gas Seal Panel

تعداد: 8

محل نصب: عسلویه، سکوهای فاز 13، 22-24 پارس جنوبی