سیستم اطفای حریق اسپرینکلر (Sprinkler)


سیستم اطفای حریق اسپرینکلر (Sprinkler)

این پکیج به منظور محافظت از فضاهای صنعتی در مقابل آتش سوزی مورد استفاده قرار میگیرد. نمونه های ساخته شده توسط شرکت مسیر سبز دلتا بر روی سکوهای نفتی پارس جنوبی نیز نصب گردیده اند و مورد تایید قرار گرفته اند.