سکوهای فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی

سکوهای فازهای 19، 20 و 21 پارس جنوبی

کارفرما: شرکت نفت و گاز پارس

مشاور: شرکت تاسیسات دریایی

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 12

محل نصب: خلیج فارس، سکوهای فاز 19، 20 و 21 پارس جنوبی