تحویل پکیج های Lube Oil پروژه پتروشیمی هنگام – تیرماه 1400