یوتیلیتی و آفسایت کنگان

یوتیلیتی و آفسایت کنگان

کارفرما: Kangan Petro‐Refining Co

مشاور: EIED

موضوع: تزریق پکیج مواد شیمیایی

تعداد: 5

محل نصب: کنگان ، ایران