پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس


کارفرما: (P.G.P.I.C) شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PIDEC

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9969

تعداد: 8 عدد پکیج و 3 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی