پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه ایستگاه کمپرسور رگ سفید 1


کارفرما: (PIDMCO) شرکت مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (NISOC)

مشاور: شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED)

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2129

تعداد: 5