پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی نوری


کارفرما: شرکت پتروشیمی نوری

مشاور: شرکت مهندسین مشاور ناموران

موضوع: پکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9997

تعداد: 5 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی