پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه خط لوله سبزآب-ری


کارفرما: شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران

مشاور: شركت دانیال پترو

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9475

تعداد: 5