پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه جمع آوری مازاد گاز گچساران


کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشاور: شركت مارون کاران

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9953

تعداد: 1