پکیج تزریق مواد شیمیایی نیروگاه گازی دهلران


کارفرما: شرکت مناطق نفت خیز مرکزی ایران (ICOFC)

مشاور: شرکت انرشیمی

موضوعپکیج های تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2148

تعداد: 1 ست پکیج تزریق مواد شیمیایی