پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه کنگانکارفرما: شرکت پتروشیمی سروش مهستان عسلویه

مشاور: شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي EIED

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9959

تعداد: 1