پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه بیدبلند


کارفرما: شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس

مشاور: شرکت مهندسان مشاور سازه

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9858

تعداد: 1

محل نصب: بید بلند

تاریخ شروع : شهریور 1399

تاریخ تحویل : دی 1399