پتروشیمی مهاباد

پتروشیمی مهاباد

کارفرما: NPC/ PIDMCO

مشاور: آذراب

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 3

محل نصب: پتروشیمی مهاباد