پالایشگاه حمص سوریه

پالایشگاه حمص سوریه

کارفرما: پالایشگاه حمص

مشاور: آذراب

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 3

محل نصب: حمص سوریه