پالایشگاه اصفهان

پالایشگاه اصفهان

کارفرما: شرکت پالایش نفت اصفهان

مشاور: ناموران

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 1

محل نصب: اصفهان