پالایشگاه آبادان

پالایشگاه آبادان

کارفرما: شرکت پالایش نفت آبادان

مشاور: PIDEC

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 20

محل نصب: آبادان