نیروگاه طوس

کارفرما: IPDC

مشاور: مپنا بویلر

موضوع: پكيج تزريق مواد شيميایي

تعداد: 4

محل نصب: طوس ، ایران