نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

نیروگاه سیکل ترکیبی رمیله

کارفرما: شرکت مهندسی آفاق انرژی پارس

مشاور: شرکت مپنا بویلر

موضوع: پکیج تزریق مواد شیمیایی

تعداد: 9

محل نصب: رمیله ، عراق