موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی تبریز

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه Controlled Volume and Reciprocating Pumps پتروشیمی تبریز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت پتروشیمی تبریز جهت ساخت 10 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی.

مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی می باشد.

اسفند ماه 1401