موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه احداث کارخانه گاز مایع NGL 3200 – پاییز 1399