موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه احداث کارخانه گاز مایع NGL 3200 – پاییز 1399


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج تزریق مواد شیمیایی پروژه احداث کارخانه گاز مایع NGL 3200 و انعقاد قرارداد با شرکت فرادست انرژی فلات جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399