موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه لاذقیه (عراق)-زمستان 1399