موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه NGL 3100- پاییز 1399