موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی تلمبه خانه شماره 2 گروه – جاسک-پاییز 1399


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی تلمبه خانه شماره 2 گروه – جاسک و انعقاد قرارداد با شرکت آسفالت طوس جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399