موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی تبریز- پاییز 1399

موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی تبریز و انعقاد قرارداد با شرکت کیمیا پتروگاز ایلیا جهت ساخت یک دستگاه این سفارش – پاییز 1399