موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی کرمانشاه – پاییز 1399


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی کرمانشاه و انعقاد قرارداد با شرکت مهندسی و طراحی همپا انرژی جهت ساخت سه دستگاه این سفارش – پاییز 1399