موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پتروشیمی کرمانشاه – پاییز 1399