موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه میدان نفتی رگ سفید مهرماه 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه میدان نفتی رگ سفید و انعقاد قرارداد جدید با شرکت های  (PIDMCO) مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی و شرکت ملی مناطق نفت‌خیز جنوب (NISOC) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی.

مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی (EIED) می باشد.

مهرماه 1400