موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه متانول آپادانا خلیج فارس آبانماه 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج ها و دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه متانول آپادانا خلیج فارس و انعقاد قرارداد جدید با شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس P.G.P.I.C جهت ساخت 8 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی و 3 عدد دستگاه تزریق مواد شیمیایی.

مشاور این پروژه شرکت طراحی و مهندسی صنایع پتروشیمی PIDEC می باشد.

آبانماه 1400