موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پروژه خط لوله سبزآب-ری مهرماه 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیج های تزریق مواد شیمیایی پروژه بزرگ خط لوله سبزآب-ری و انعقاد قرارداد جدید با شرکت شرکت ملی مهندسی و ساختمان نفت ایران (N.I.O.E.C) جهت ساخت 5 عدد پکیج تزریق مواد شیمیایی جهت بهره برداری در 5 ایستگاه خط لوله.

مشاور این پروژه شرکت دانیال پترو می باشد.

مهرماه 1400