موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز خرداد 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه تزریق مواد شیمیایی

خرداد 1400