موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پالایشگاه نفت شیراز مرداد 1400


موفقیت مجدد شرکت مسیر سبز در مناقصه دستگاه های تزریق مواد شیمیایی پروژه پالایشگاه نفت شیراز و انعقاد قرارداد جدید با شرکت طراحي و ساختمان نفت O.D.C.C جهت ساخت دو دستگاه دیگر تزریق مواد شیمیایی

مرداد 1400