موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه شرکت سروش مهستان عسلویه فروردین 1400


موفقیت شرکت مسیر سبز در مناقصه پکیجهای تزریق مواد شیمیایی پروژه شرکت سروش مهستان عسلویه و انعقاد قرارداد با شرکت شركت طراحي و مهندسي صنايع انرژي EIED جهت ساخت یک دستگاه پکیج تزریق مواد شیمیایی

فروردین 1400