مصاحبه صداوسیمای استان فارس در کارخانه مسیر سبز دلتا به عنوان واحد نمونه صنعتی