شرکت مسیر سبز در لیست جامع بررسی منابع وزارت نفت ثبت شد