حضور شرکت مسیر سبز در بیست و چهارمین نمایشگاه نفت و گاز تهران

محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران- فضای باز مجاور در اصلی سالن 40- غرفه شماره 4102

11 تا 14 اردیبهشت 1398