راه اندازی دومین پکیج سردکننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران


در فاصله کمتر از سه ماه، دومین پکیج سرد کننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران نیز راه اندازی شد و در سرویس قرار گرفت.

پکیج سردکننده آمونیاک پروژه آمونیاک شرکت پتروشیمی رازی که توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده بود با موفقیت کامل با گاز آمونیاک برگشتی از مخزن اصلی نگهدارنده آمونیاک سایت راه اندازی شد و در سرویس دائم قرار گرفت. شرکت مسیر سبز اولین و تنها سازنده ایرانی تایید شده شرکت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) است و پکیج سردکننده آمونیاک پروژه آمونیاک رازی دومین پکیج طراحی و ساخته شده از این دست در خاورمیانه است. شرکت مسیر سبز پیش از این پکیج سرد کننده آمونیاک پتروشیمی شیراز را نیز با موفقیت با سرویس آمونیاک به کارفرمای محترم پروژه تحویل داده است و با راه اندازی این پکیج، امروز هر دو پکیج ساخته شده توسط شرکت مسیر سبز با موفقیت کامل در سرویس قرار گرفته است.

مراحل پیش راه اندازی این پکیج از پاییز سال 1394 آغاز شده بود و با آماده شدن تانک های ذخیره آمونیاک و در سرویس قرار گرفتن آنها، راه اندازی کامل آن در نیمه آذر ماه 1394 با در سرویس قرار گرفتن کلیه قسمت های پکیج راه اندازی قطعی شد و به تیم بهره برداری کارفرمای محترم و مشاور پروژه شرکت هدکو تحویل نهایی شد.

این موفقیت و افتخار آفرینی را به خانواده صنعت کشور و به خصوص به پرسنل شرکت مسیر سبز تبریک می گوییم.