راه اندازی اولین پکیج سردکننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران

?


اولین پکیج سرد کننده آمونیاک ساخته شده در داخل ایران راه اندازی شد و در سرویس قرار گرفت.

پکیج سردکننده آمونیاک پروژه اوره و آمونیاک سوم شیراز که توسط شرکت مسیر سبز طراحی و ساخته شده بود با موفقیت کامل با گاز آمونیاک برگشتی از مخازن اصلی نگهدارنده آمونیاک سایت راه اندازی شد و در سرویس دائم قرار گرفت. شرکت مسیر سبز اولین و تنها سازنده ایرانی تایید شده شرکت توسعه صنایع پتروشیمی (PIDMCO) است و پکیج سردکننده آمونیاک پروژه اوره و آمونیاک سوم شیراز اولین پکیج طراحی و ساخته شده از این دست در خاورمیانه است.

مراحل پیش راه اندازی این پکیج از اواسط تابستان آغاز شده بود و با آماده شدن تانک های ذخیره آمونیاک و در سرویس قرار گرفتن آنها، راه اندازی کامل آن در سه روز پایانی شهریور ماه 1394 با در سرویس قرار گرفتن کلیه قسمت های پکیج راه اندازی قطعی شد و به تیم بهره برداری کارفرمای محترم و مشاور پروژه شرکت PIDEC تحویل نهایی شد.

این موفقیت و افتخار آفرینی را به خانواده صنعت کشور و به خصوص به پرسنل شرکت مسیر سبز تبریک می گوییم.