دستگاه تزریق مواد شیمیایی پروژه پتروشیمی شیراز


کارفرما: شرکت پتروشیمی شیراز

مشاور: شركت جندی شاپور

موضوع: دستگاه تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-9936

تعداد: 3

محل نصب : شیراز، ایران