دستگاه تزریق مواد شیمیایی پترو پالایش کنگان


کارفرما: پترو پالایش کنگان

مشاور: شركت طراحی و مهندسی صنایع انرژی

موضوع: دستگاه تزریق مواد شیمیایی

شماره پروژه : GMC-2156

تعداد: 6

محل نصب : کنگان، ایران